Nếu Quý Đối tác cần tạm đóng cửa hàng vào một số ngày nhất định (đóng cửa nguyên ngày), vui lòng thao tác theo dướng dẫn:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/597aaf9c-9845-4d0a-9e78-1a72d4a7f4e6/Screenshot_2021-01-18_140626.png