Nếu Quý Đối tác có nhu cầu thay đổi thời gian hoạt động của Nhà hàng so với hiển thị hiện có trên Ứng dụng BAEMIN, vui lòng thao tác theo hướng dẫn:

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/6fd7b3fc-a2f4-4e45-b6ec-92431ca4f23a/ci-t-gi-hot-ng.jpg