Khi Nhà hàng đang trong tình trạng quá tải hoặc vì lý do nào đó không thể tiếp nhận đơn hàng mới, vui lòng lựa chọn "Ngừng nhận đơn hàng mới" để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm của Khách hàng trên Ứng dụng BAEMIN.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/7b6edb40-663d-4114-b932-d3cfda6770fd/1902_Cp_nht_tnh_nng_mi-01-01.png

Hình 1: Trạng thái mở nhận đơn hàng của Nhà hàng

Hình 2**:** Trạng thái ngừng nhận đơn hàng của Nhà hàng

Xin lưu ý: để cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng BAEMIN Merchant, vui lòng vào App Store (hệ điều hành iOS) hoặc CH Play (hệ điều hành Android), tìm ứng dụng và cập nhật.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/105d1b03-5371-458e-b97a-b61f31ea65a0/Pause_Incoming_Order.png

Bước 1: Tại Quản lí nhà hàng, bấm chọn Ngừng nhận đơn hàng

Bước 2: Sau khi thành công, màn hình sẽ có thông báo như trên