<aside> ⚠️ Lưu ý: Sau khi gửi yêu cầu chỉnh sửa, Quý Nhà hàng vui lòng chờ trong vòng 5-7 ngày để BAEMIN hoàn tất yêu cầu chỉnh sửa thực đơn.

</aside>

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/600941d1-6b28-498d-96f1-1f9924977d59/Untitled.png